Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 15

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz zdobycie wykształcenia i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego, zwanego dalej "dyplomem".
 2. Szkoła może pobierać opłatę rekrutacyjną, każdorazowo określaną zarządzeniem dyrektora szkoły.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz wymienione w niniejszym statucie, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów i słuchaczy.
 4. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów i słuchaczy poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

§ 16

Szkoła zapewnia uczniom i słuchaczom warunki do:

 1. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 2. kształcenia umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych,
 3. świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawych,
 4. rozwijania takich cech, jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny rozwój, prawdomówność, wytrwałość i obowiązkowość,
 5. kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
 6. kształcenia umiejętności współżycia w zespole,
 7. korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 8. dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu przez absolwentów,
 9. kształcenia umiejętności rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i samooceny,
 10. rozwoju współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego,
 11. poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną.

§ 17

 1. W celu wspomagania rozwoju uczniów i słuchaczy szkoła zapewnia każdemu możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych i z działalności w kołach zainteresowań.
 2. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy szkoła prowadzi diagnozę potrzeb uczniów i słuchaczy oraz systematyczne badania osiągnięć edukacyjnych.
 3. W celu stworzenia środowiska wspomagającego rozwój uczniów i słuchaczy, szkoła współpracuje z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu.

§ 18

 1. W celu zapewnienia uczniom i słuchaczom bezpieczeństwa w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, szkoła realizuje działania polegające w szczególności na:
  1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
  2. zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych- teoretycznych w szkole,
  3. zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych- praktycznych i praktyk zawodowych,
  4. umożliwieniu uczniom i słuchaczom mieszkającym poza siedzibą szkoły, zamieszkanie w internacie.
  5. sprawowaniu w formach indywidualnych opieki polegającej na:
   1. dostosowaniu wymagań do możliwości uczniów i słuchaczy poprzez zajęcia fakultatywne,
   2. zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy wychowawcy i nauczyciela zawodu na zajęciach planowych i fakultatywnych,
   3. możliwości spędzania czasu w szkolnej świetlicy i w bibliotece.

§ 19

 1. Dbanie o bezpieczeństwo nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 2. Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy, będącemu jednym z nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 3. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy, jeżeli ten nie realizuje zadań wynikających z ustawy lub statutu Zespołu Szkół Policealnych.