Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

NOWY egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012

"Nowy" egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory na stornie: www.cke.edu.pl, dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna  jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 złotych za cały egzamin i jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego podejścia.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

 • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów)
 • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu i przekazuje w ustalonym terminie do szkoły, w której egzamin przebiegał.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne

Lokalizacja Zespołu Szkół Policealnych

SEKRETARIAT:
 • tel.: +48 94 35 22 120
 • fax. +48 94 35 22 120
 • e-mail: b.sekretariat@wp.pl
ADRES SZKOŁY:
 • ul. Grottgera 12
 • 78- 100 Kołobrzeg
 • e-mail: pszm@kolobrzeg.powiat.pl
INTERNAT:
 • ul. Grottgera 11
 • 78-100 Kołobrzeg
 • tel.: +48 94 35 234 77

NIP: 671-179-51-26
REGON: 320880163