Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO:

administratorem Państwa danych osobowych w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu, ul. Grottgera 12, 78-100 Kołobrzeg, jest Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu, tel. 94 35 221 20.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane szkole szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w szkole procesy edukacyjne, wychowawcze i zatrudnienia.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi szkołę przepisami prawa.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

NOWY egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012

"Nowy" egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory na stornie: www.cke.edu.pl, dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna  jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 złotych za cały egzamin i jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego podejścia.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

 • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów)
 • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu i przekazuje w ustalonym terminie do szkoły, w której egzamin przebiegał.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna BOHDZIEWICZ


KIEROWNIK BURSY
mgr ANNA CERANOWSKA - PODBIAŁ


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Mariola ROGULSKA


wyciąg ze Statutu Policealnej Szkoły nr 2

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 9

 1. Szkoła stawia sobie następujące cele i zadania:
  • umożliwia słuchaczom nabywanie wiedzy i osiąganie umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego,
  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • kształtuje umiejętności zawodowe umożliwiających kontynuację kształcenia zawodowego na wyższym poziomie,
  • wdraża słuchaczy do samokształcenia, podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej oraz uczestnictwa w kulturze poprzez kształcenie umiejętności współżycia w zespole i korzystania z różnych źródeł wiedzy,
  • kształtuje umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych poprzez rozwijanie umiejętności społecznych słuchaczy i wpajanie szacunku do pracy,
  • wychowuje w duchu patriotyzmu i przygotowuje do pełnienia ról w społeczeństwie, rodzinie, środowisku lokalnym i życiu zawodowym.,
  • wychowuje w duchu poszanowania prawa,
  • rozwija zdolności i zainteresowania słuchaczy poprzez obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - fakultety oraz współpracę z pracodawcami, instytucjami naukowymi, oświatowymi, społecznymi oraz z organizacjami pozarządowymi,
  • realizuje cele poprzez zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej słuchaczy,
  • dopasowuje corocznie ofertę edukacyjną do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy zgodnie ze Strategią Rozwoju województwa zachodniopomorskiego,
  • wdraża słuchaczy do poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie i innych oraz kondycję fizyczną i psychiczną.

§ 10

 1. Cele i zadania, o których mowa w § 9 są wykonywane w szkole w następujący sposób:
  • w celu wspomagania rozwoju słuchaczy, szkoła zapewnia każdemu możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych, przynależność do honorowych dawców krwi, PCK oraz spełnianie wolontariatu,
  • w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy szkoła prowadzi badania osiągnięć edukacyjnych poprzez cykliczne próbne egzaminy zawodowe pozyskując informacje i dostosowując pracę do indywidualnego potencjału  słuchaczy,
  • w celu stworzenia środowiska wspomagającego rozwój słuchaczy, szkoła współpracuje z lokalnymi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu, poprzez czynny udział w akcjach społecznych i wolontariatu.

§ 11

 1. Uwzględniając zasady bezpieczeństwa, szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
  • ścisłe respektowanie obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, znajomość przez pracowników szkoły i słuchaczy „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” i cyklicznego przeprowadzania ćwiczeń praktycznych ewakuacji w razie pożaru,
  • zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, teoretycznych i praktycznych w szkole. Dbanie o bezpieczeństwo nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
  • zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu praktyk zawodowych, poprzez zawieranie odpowiednich umów z pracodawcami,
  • umożliwieniu słuchaczom mieszkającym poza siedzibą szkoły, zamieszkanie w Bursie międzyszkolnej nr 2, wg zasad zawartych w statucie Zespołu Szkół Policealnych i w Regulaminie Bursy.
 2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy, będącemu jednym z nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 3. Sprawowaniu w formach indywidualnych opieki polegającej na:
  • dostosowaniu wymagań do możliwości słuchaczy poprzez zajęcia fakultatywne,
  • zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy wychowawcy oddziału i nauczyciela zawodu na zajęciach planowych i fakultatywnych,
  • możliwości spędzania czasu w szkolnej bibliotece, w sali rekreacyjnej, na siłowni, w sali relaksacyjnej, wg Regulaminów tych pomieszczeń

§ 12

 1. Uwzględniając zasady promocji i ochrony zdrowia, szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
  • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia słuchaczy, zagrożeń zdrowia i jakości życia związanej ze zdrowiem przez badania profilaktyczne w zakładzie medycyny pracy,
  • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb słuchaczy przez treści przedmiotowe,
  • promocję zdrowia i profilaktykę chorób na zajęciach szkolnych,
  • kształtowanie postaw prospołecznych poprzez treści na zajęciach edukacyjnych, wolontariat, udział w HDK i PCK,
  • profilaktykę uzależnień poprzez programy przeciwdziałające uzależnieniom,
  • promowanie bezpieczeństwa w sieci, poprzez zastosowanie do regulaminów korzystania z sieci.

 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna BOHDZIEWICZ

 • mgr Ceranowska-Podbiał Anna
 • mgr Czapiga Aleksandra
 • lic. Czekierda Beata
 • mgr Duwe Amelia
 • mgr Gagat Agnieszka
 • mgr Grubecka Małgorzata
 • mgr Jakubowska Oliwia
 • mgr Jasińska Renata
 • mgr Konopka Jolanta
 • mgr Kot Robert
 • mgr Łuców Sylwia
 • mgr Markwant Jagoda
 • mgr Matyjas Wiesława
 • mgr Mądry Jarosław
 • dr Paczkowski Bogdan
 • mgr Rafalski Cezary
 • mgr Rogulska Mariola
 • mgr Rydzkowska - Fortuna Hann
 • mgr Sienkiewicz Mariola
 • mgr Sokołowska Iwona
 • Nauczyciel – kierownik bursy
 • Nauczyciel zawodu, wychowawca w bursie
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel języka angielskiego
 • Nauczyciel - wychowawca w bursie
 • Nauczyciel – wychowawca w bursie
 • Nauczyciel zawodu
 • Bibliotekarz, nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel zawodu
 • Nauczyciel – wychowawca w bursie
 • Nauczyciel zawodu, Kierownik szkolenia praktycznego
 • Nauczyciel – wychowawca w bursie
 • Nauczyciel języka migowego
 • Nauczyciel języka niemieckiego

Lokalizacja Zespołu Szkół Policealnych

SEKRETARIAT:
 • tel.: +48 94 35 22 120
 • fax. +48 94 35 22 120
 • e-mail: b.sekretariat@wp.pl
ADRES SZKOŁY:
 • ul. Grottgera 12
 • 78- 100 Kołobrzeg
 • e-mail: pszm@kolobrzeg.powiat.pl
INTERNAT:
 • ul. Grottgera 11
 • 78-100 Kołobrzeg
 • tel.: +48 94 35 234 77

NIP: 671-179-51-26
REGON: 320880163