Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

NOWY egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012

"Nowy" egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory na stornie: www.cke.edu.pl, dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna  jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 złotych za cały egzamin i jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego podejścia.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

 • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów)
 • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu i przekazuje w ustalonym terminie do szkoły, w której egzamin przebiegał.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne

Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 15

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz zdobycie wykształcenia i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego, zwanego dalej "dyplomem".
 2. Szkoła może pobierać opłatę rekrutacyjną, każdorazowo określaną zarządzeniem dyrektora szkoły.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz wymienione w niniejszym statucie, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów i słuchaczy.
 4. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów i słuchaczy poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

§ 16

Szkoła zapewnia uczniom i słuchaczom warunki do:

 1. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 2. kształcenia umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych,
 3. świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawych,
 4. rozwijania takich cech, jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny rozwój, prawdomówność, wytrwałość i obowiązkowość,
 5. kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
 6. kształcenia umiejętności współżycia w zespole,
 7. korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 8. dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu przez absolwentów,
 9. kształcenia umiejętności rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i samooceny,
 10. rozwoju współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego,
 11. poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną.

§ 17

 1. W celu wspomagania rozwoju uczniów i słuchaczy szkoła zapewnia każdemu możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych i z działalności w kołach zainteresowań.
 2. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy szkoła prowadzi diagnozę potrzeb uczniów i słuchaczy oraz systematyczne badania osiągnięć edukacyjnych.
 3. W celu stworzenia środowiska wspomagającego rozwój uczniów i słuchaczy, szkoła współpracuje z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu.

§ 18

 1. W celu zapewnienia uczniom i słuchaczom bezpieczeństwa w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, szkoła realizuje działania polegające w szczególności na:
  1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
  2. zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych- teoretycznych w szkole,
  3. zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych- praktycznych i praktyk zawodowych,
  4. umożliwieniu uczniom i słuchaczom mieszkającym poza siedzibą szkoły, zamieszkanie w internacie.
  5. sprawowaniu w formach indywidualnych opieki polegającej na:
   1. dostosowaniu wymagań do możliwości uczniów i słuchaczy poprzez zajęcia fakultatywne,
   2. zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy wychowawcy i nauczyciela zawodu na zajęciach planowych i fakultatywnych,
   3. możliwości spędzania czasu w szkolnej świetlicy i w bibliotece.

§ 19

 1. Dbanie o bezpieczeństwo nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 2. Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy, będącemu jednym z nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 3. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy, jeżeli ten nie realizuje zadań wynikających z ustawy lub statutu Zespołu Szkół Policealnych.

 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna BOHDZIEWICZ

 • mgr Banasiak Agnieszka - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Bohdziewicz Kamila - nauczyciel zawodu
 • mgr Baryło Joanna - nauczyciel, wychowawca w bursie
 • mgr Czapiga Aleksandra - nauczyciel zawodu
 • Czekierda Beata - nauczyciel zawodu
 • Lic. Duwe Amelia - nauczyciel zawodu
 • mgr Grubecka Małgorzata - nauczyciel zawodu
 • mgr Jakubowska Oliwia - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Jasińska Renata - nauczyciel - wychowawca w bursie
 • mgr Jasiulewicz Robert - nauczyciel, wychowawca w bursie
 • mgr Konopka Jolanta - nauczyciel - wychowawca w bursie
 • mgr Korczewska Elżbieta - nauczyciel zawodu
 • mgr Kot Robert - nauczyciel zawodu
 • mgr Łuców Sylwia - bibliotekarz, nauczyciel zawodu
 • mgr Maciocha Grażyna - nauczyciel zawodu
 • mgr Markwiant Jagoda - nauczyciel zawodu
 • mgr Matyjas Wiesława - nauczyciel zawodu
 • mgr Mądry Jarosław - nauczyciel zawodu
 • mgr Paczkowski Bogdan - nauczyciel zawodu
 • lek. med. Politowska Maja - nauczyciel zawodu
 • mgr Rafalski Cezary - nauczyciel, wychowawca w bursie
 • mgr Rogulska Mariola - nauczyciel zawodu, kierownik szkolenia praktycznego
 • mgr Romanowski Lech - nauczyciel zawodu
 • mgr Rydzkowska - Fortuna Hanna - nauczyciel - wychowawca w bursie
 • mgr Sienkiewicz Mariola - nauczyciel języka migowego
 • mgr Sobiczewska Anna - nauczyciel zawodu
 • mgr Szukalska Lidia - nauczyciel - wychowawca w bursie, kierownik bursy

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna BOHDZIEWICZ


KIEROWNIK BURSY
mgr Lidia Szukalska


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Mariola ROGULSKA


ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
BURSA MIĘDZYSZKOLNA

ul. Grottgera 11
tel.: 94 35 234 77 | 94 35 221 20

Zapraszamy do Bursy, która znajduje się w parku nadmorskim im. S. Żeromskiego, w części uzdrowiskowej, pięknej dzielnicy Kołobrzegu, kurortu nadmorskiego.

Do plaży - ok. 50m, korty tenisowe w pobliżu, promenada nadmorska - ok. 50m, dworzec PKP i PKS - ok. 300m, centrum miasta za kładką nad torami – ok. 600m.

Bursa jest czynna cały rok – 7 dni w tygodniu, oprócz świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Pokoje znajdują się na II i III piętrze budynku cena za miejsce noclegowe od 40 zł/ dobę, w zależności od pory roku i ilości osób.

OFERUJEMY;

 • pokoje 2, 3 i 4 osobowe z umywalkami,
 • węzły sanitarne na korytarzach,
 • dostęp do Internetu,
 • możliwość parkingu dla samochodów,
 • możliwość wypożyczenia grilla,
 • wynajem salki rekreacyjnej,
 • wynajem siłowni,
 • całoroczne posiłki w stołówce u ajenta

DOKUMENTACJA: PODANIE DO BURSY | REGULAMIN | PROGRAM WYCHOWAWCZY