Visit us & take a rest
Come Sail Away
Great Location and Service

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO:

administratorem Państwa danych osobowych w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu, ul. Grottgera 12, 78-100 Kołobrzeg, jest Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu, tel. 94 35 221 20.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane szkole szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w szkole procesy edukacyjne, wychowawcze i zatrudnienia.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi szkołę przepisami prawa.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

NOWY egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012

"Nowy" egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory na stornie: www.cke.edu.pl, dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna  jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 złotych za cały egzamin i jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego podejścia.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

 • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów)
 • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu i przekazuje w ustalonym terminie do szkoły, w której egzamin przebiegał.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna BOHDZIEWICZ


KIEROWNIK BURSY
mgr Lidia Szukalska


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Mariola ROGULSKA


Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 15

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz zdobycie wykształcenia i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego, zwanego dalej "dyplomem".
 2. Szkoła może pobierać opłatę rekrutacyjną, każdorazowo określaną zarządzeniem dyrektora szkoły.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz wymienione w niniejszym statucie, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów i słuchaczy.
 4. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów i słuchaczy poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

§ 16

Szkoła zapewnia uczniom i słuchaczom warunki do:

 1. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 2. kształcenia umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych,
 3. świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawych,
 4. rozwijania takich cech, jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny rozwój, prawdomówność, wytrwałość i obowiązkowość,
 5. kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
 6. kształcenia umiejętności współżycia w zespole,
 7. korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 8. dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu przez absolwentów,
 9. kształcenia umiejętności rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i samooceny,
 10. rozwoju współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego,
 11. poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną.

§ 17

 1. W celu wspomagania rozwoju uczniów i słuchaczy szkoła zapewnia każdemu możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych i z działalności w kołach zainteresowań.
 2. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy szkoła prowadzi diagnozę potrzeb uczniów i słuchaczy oraz systematyczne badania osiągnięć edukacyjnych.
 3. W celu stworzenia środowiska wspomagającego rozwój uczniów i słuchaczy, szkoła współpracuje z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu.

§ 18

 1. W celu zapewnienia uczniom i słuchaczom bezpieczeństwa w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, szkoła realizuje działania polegające w szczególności na:
  1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
  2. zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych- teoretycznych w szkole,
  3. zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych- praktycznych i praktyk zawodowych,
  4. umożliwieniu uczniom i słuchaczom mieszkającym poza siedzibą szkoły, zamieszkanie w internacie.
  5. sprawowaniu w formach indywidualnych opieki polegającej na:
   1. dostosowaniu wymagań do możliwości uczniów i słuchaczy poprzez zajęcia fakultatywne,
   2. zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy wychowawcy i nauczyciela zawodu na zajęciach planowych i fakultatywnych,
   3. możliwości spędzania czasu w szkolnej świetlicy i w bibliotece.

§ 19

 1. Dbanie o bezpieczeństwo nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 2. Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy, będącemu jednym z nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 3. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy, jeżeli ten nie realizuje zadań wynikających z ustawy lub statutu Zespołu Szkół Policealnych.

 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna BOHDZIEWICZ

 • mgr Banasiak Agnieszka
 • mgr Czapiga Aleksandra
 • lic. Duwe Amelia
 • mgr Grubecka Małgorzata
 • lic. Gagat Agnieszka
 • mgr Jakubowska Oliwia
 • mgr Jasińska Renata
 • mgr Jasiulewicz Robert
 • mgr Konopka Jolanta
 • mgr Kot Robert
 • mgr Łuców Sylwia
 • mgr Maciocha Grażyna
 • mgr Markwant Jagoda
 • mgr Matyjas Wiesława
 • mgr Mądry Jarosław
 • mgr Paczkowski Bogdan
 • mgr Rafalski Cezary
 • mgr Rogulska Mariola
 • mgr Romanowski Lech
 • mgr Rydzkowska - Fortuna Hanna
 • mgr Sienkiewicz Mariola
 • mgr Sokołowska Iwona
 • mgr Szukalska Lidia