Szkoła została utworzona we wrześniu 1961 r., z inicjatywy Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Koszalinie jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Kołobrzegu i była filią Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Koszalinie.

Początkowo szkoła nie miała własnego budynku, dlatego została ulokowana w budynku LO w Kołobrzegu. Pierwszym dyrektorem szkoły został p. Tadeusz Pozorski. 13 września 1966r., Liceum Medyczne Pielęgniarstwa przeniesiono do własnego budynku przy ulicy Grottgera 12, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

Z dniem 1 września 1975 r. Liceum Medyczne Pielęgniarstwa zmienia nazwę na Zespół Szkół Medycznych w Kołobrzegu, gdzie dodatkowo został utworzony Wydział Fizjoterapii - po szkole średniej. Uchwałą nr XXIII/244/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005r., dokonano rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Kołobrzegu oraz przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej w Policealną Szkołę Medyczną w Kołobrzegu.

Uchwałą Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 lipca 2010r., została założona Policealna Szkoła dla dorosłych Nr 2 z dniem 1 września 2010r.

Uchwałą Nr XLVII/276/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 lipca 2010r., połączono Policealną Szkołę Medyczną i Policealną Szkołę dla dorosłych Nr 2 w ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU z dniem 1 września 2010r.

Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu jest szkołą publiczną, kształcącą w kierunkach medycznych, socjalnych i pokrewnych oraz w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, w okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

Organem prowadzącym szkołę od 1 września 2009 r. jest Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Zadania dla szkoły na poszczególne lata określa sporządzony przez dyrektora a zatwierdzany corocznie przez organ prowadzący arkusz organizacyjny.

Opracowała: dyr. Grażyna Bohdziewicz