wyciąg ze Statutu Policealnej Szkoły nr 2

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 9

 1. Szkoła stawia sobie następujące cele i zadania:
  • umożliwia słuchaczom nabywanie wiedzy i osiąganie umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego,
  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • kształtuje umiejętności zawodowe umożliwiających kontynuację kształcenia zawodowego na wyższym poziomie,
  • wdraża słuchaczy do samokształcenia, podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej oraz uczestnictwa w kulturze poprzez kształcenie umiejętności współżycia w zespole i korzystania z różnych źródeł wiedzy,
  • kształtuje umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych poprzez rozwijanie umiejętności społecznych słuchaczy i wpajanie szacunku do pracy,
  • wychowuje w duchu patriotyzmu i przygotowuje do pełnienia ról w społeczeństwie, rodzinie, środowisku lokalnym i życiu zawodowym.,
  • wychowuje w duchu poszanowania prawa,
  • rozwija zdolności i zainteresowania słuchaczy poprzez obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - fakultety oraz współpracę z pracodawcami, instytucjami naukowymi, oświatowymi, społecznymi oraz z organizacjami pozarządowymi,
  • realizuje cele poprzez zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej słuchaczy,
  • dopasowuje corocznie ofertę edukacyjną do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy zgodnie ze Strategią Rozwoju województwa zachodniopomorskiego,
  • wdraża słuchaczy do poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie i innych oraz kondycję fizyczną i psychiczną.

§ 10

 1. Cele i zadania, o których mowa w § 9 są wykonywane w szkole w następujący sposób:
  • w celu wspomagania rozwoju słuchaczy, szkoła zapewnia każdemu możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych, przynależność do honorowych dawców krwi, PCK oraz spełnianie wolontariatu,
  • w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy szkoła prowadzi badania osiągnięć edukacyjnych poprzez cykliczne próbne egzaminy zawodowe pozyskując informacje i dostosowując pracę do indywidualnego potencjału  słuchaczy,
  • w celu stworzenia środowiska wspomagającego rozwój słuchaczy, szkoła współpracuje z lokalnymi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu, poprzez czynny udział w akcjach społecznych i wolontariatu.

§ 11

 1. Uwzględniając zasady bezpieczeństwa, szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
  • ścisłe respektowanie obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, znajomość przez pracowników szkoły i słuchaczy „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” i cyklicznego przeprowadzania ćwiczeń praktycznych ewakuacji w razie pożaru,
  • zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, teoretycznych i praktycznych w szkole. Dbanie o bezpieczeństwo nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
  • zabezpieczeniu warunków prawidłowego przebiegu praktyk zawodowych, poprzez zawieranie odpowiednich umów z pracodawcami,
  • umożliwieniu słuchaczom mieszkającym poza siedzibą szkoły, zamieszkanie w Bursie międzyszkolnej nr 2, wg zasad zawartych w statucie Zespołu Szkół Policealnych i w Regulaminie Bursy.
 2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy, będącemu jednym z nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
 3. Sprawowaniu w formach indywidualnych opieki polegającej na:
  • dostosowaniu wymagań do możliwości słuchaczy poprzez zajęcia fakultatywne,
  • zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy wychowawcy oddziału i nauczyciela zawodu na zajęciach planowych i fakultatywnych,
  • możliwości spędzania czasu w szkolnej bibliotece, w sali rekreacyjnej, na siłowni, w sali relaksacyjnej, wg Regulaminów tych pomieszczeń

§ 12

 1. Uwzględniając zasady promocji i ochrony zdrowia, szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
  • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia słuchaczy, zagrożeń zdrowia i jakości życia związanej ze zdrowiem przez badania profilaktyczne w zakładzie medycyny pracy,
  • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb słuchaczy przez treści przedmiotowe,
  • promocję zdrowia i profilaktykę chorób na zajęciach szkolnych,
  • kształtowanie postaw prospołecznych poprzez treści na zajęciach edukacyjnych, wolontariat, udział w HDK i PCK,
  • profilaktykę uzależnień poprzez programy przeciwdziałające uzależnieniom,
  • promowanie bezpieczeństwa w sieci, poprzez zastosowanie do regulaminów korzystania z sieci.